ทัวร์จอร์แดน

Hot
ทัวร์จอร์แดน : Habibi Jordan 7 วัน 4 คืน (RJ)

ทัวร์จอร์แดน : อัมมาน – มาดาบา –MOUNT NEBO – เครัค– เมืองอคาบา – BOAT CRUISE INCL LUNCH – WADIRUM – JEEP TOUR – PETRA – อัจลุน –เจอราช – ทะเล DEAD SAE ) AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER – กลุ่มปราสาทในทะเลทราย

เดินทางวันที่ : 11 – 17 ต.ค.62 / ราคา 57,999 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์จอร์แดน : Habibi Jordan 7 วัน 4 คืน (RJ)